Το γραφείο μας πλήρως εναρμονισμένο με το ΠΔ7/2018 προσφέρει σε συνεργασία με την INTERAMERICAN το παρακάτω σχέδιο παροχών του ασφαλιστηρίου που έχει υπογράψει και αφορα την ταξιδιωτική ασφάλιση

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου Απεριόριστο
Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κόστους
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι 5.000€
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών
της οικογένειας του Ασφαλισμένου
Ενα αεροπορικό
εισιτήριο
Ενα εισιτήριο με δημόσιο
μέσο μεταφοράς
Εξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι €1.500 για τον
Ασφαλισμένο
Μέχρι €1.500 για την
οικογένεια
Μέχρι €500 για τον
Ασφαλισμένο
Μέχρι €500 για την
οικογένεια
Εξοδα νοσηλείας από οξεία έκτακτη ασθένεια
ή ατύχημα
Μέχρι €10.000 Μέχρι €1.000
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός
νοσοκομείου
Μέχρι €1.000 Μέχρι €500
Εξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό
συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται
Ενα αεροπορικό εισιτήριο
με επιστροφή.
Διαμονή σε ξενοδοχείο
για 5 μέρες μέχρι €500
Ενα εισιτήριο με επιστροφή
με δημόσιο μέσο μεταφοράς.
Διαμονή σε ξενοδοχείο
για 5 μέρες μέχρι €250
Αποζημίωση για απώλεια ζωής του
Ασφαλισμένου από ατύχημα
Μέχρι €30.000.
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα
σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000
Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €5.000 Μέχρι €2.000
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών
(Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια)
Μέχρι €500 Μέχρι €300
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του
Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των
ταξιδιωτικών του εγγράφων
Μέχρι €500 Μέχρι €200
Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των
αποσκευών
Μέχρι €200 για καθυστέρηση
πάνω από 4 ώρες
Μέχρι €200 για καθυστέρηση
πάνω από 4 ώρες
Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι €100
Για καθυστέρηση πάνω από
24 ώρες, μέχρι €450
Για καθυστέρηση πάνω από
24 ώρες, μέχρι €200
Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €1.050
Για περιστατικά Covid-19,
κάλυψη μέχρι το 70% του
ανώτατου ορίου
Μέχρι €1.050
Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας
πρόωρης διακοπής
του ταξιδιού του
Ενα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες μέχρι
€1.000
Ένα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες μέχρι €500
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι
τρίτων
Μέχρι €10.000
Έξοδα μετάφρασης Μέχρι 300€
Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του
Ασφαλισμένου
Μέχρι €300